Politica de privacitat

 

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

BEER EVENTS, S.L. (d’ara endavant el “Prestador”) amb C.I.F. B65812901, i amb domicili a aquests efectes al carrer Aragó, número 4-6, 08015 Barcelona, és el titular del portal web www.mostrademediona.com (d’ara endavant, “el portal”), i compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet el Prestador exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.

El Prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incoroporades als seus sistemes d’informació amb la següent finalitat:

1) En el cas de sol·licitud mitjançant els formulari del portal, per a enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic);

2) En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Portal (nom, cognoms i correu electrònic);

3) En el cas de comentaris al bloc, per a gestionar i publicar aquests comentaris, de forma pública, en el portal web (nom i correu electrònic);

4) En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del Portal, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració , informació, prestació i millora del servei ofert (nom, correu electrònic, direcció i dades de facturació).

L’Usuari, pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per a qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al Prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, per tal que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro a les finalitats mencionades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, o registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

 

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El Prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Com encarregats del tractament, el Prestador té contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privacitat i més aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EE.UU. i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Mailchimp al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació al núbol i de correu electrònic. Política de privacitat y més aspectes legals de la companyia al següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EE.UU. i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

CPC Servicios Informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías S.L. (MAIL RELAY), ESB8396460, amb domicili al carrer Nardo, número 12, 28250, Torrelodones (Madrid), Espanya, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privacitat i més aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://mailrelay.com/es/politica-de-privacidad

Dropbox, Inc., amb domicili a 333 Brannan Streetm San Francisco, CA 94107, Estats Units, proporciona els serveis d’emmagatzematge al núbol. Política de privacitat i més aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/es_ES/privacy

El Prestador garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en el termes disposats a la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a la direcció postal indicada al encapçalament i/o enviant un correu electrònic a info@beer-events.com, indicant a l’assumpte:

Drets ARCO, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Alhora, l’Usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si cosidera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrìnica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. El Prestador es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’Usuario, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb el Prestador a l’adreça de correu electrònic: info@beer-events.com

 

(iv) CONDICIONS DE VENDA

 

TERMES I CONDICIONS TICKETS I PRODUCTES

CONDICIONS: La compra de les entrades i/o productes ofertes en el present portal web implica l’acceptació de les presents condicions generals a més de la correcta lectura per part de l’Usuari de l’Avés Legal, Política de Cookies i Política de Privacitat.

 

IDENTIFICACIÓ : La titularitat d’aquest portal www.mostrademediona.com, (d’ara endavant Portal) l’ostenta BEER EVENTS, S.L. (d’ara endavant, BEER EVENTS), i les seves dades de contacte són: C.I.F. B65812901 i domicili a aquests efectes al carrer Aragó, número 4-6, 08015 Barcelona, España.

 

L’USUARI: L’accés, la navegació i ús del Portal, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant, Usuari) així que aquest accepta des de que inicia la navegació en el mateix, totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que apliqui al present cas. L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Portal.

 

PROCÉS DE COMPRA:L’Usuari pot comprar al portal pels mitjans i formes establertes. Per a fer-ho, haurà de seguir el procediment de compra establert durant el qual podrà afegir al carretó, cistella o espai final de compra tants productes i/o serveis consideri. L’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita a efectes d’executar la seva compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la seva sol·licitud de compra i es procedirà a adjuntar l’entrada pertinent i/o confirmació de compra dels productes corresponents. Per a l’emissió de les corresponents factures, serà necessari enviar un email a: info@beer-events.com, facilitant les dades fiscals: BEER EVENTS també informarà si posa a disposició del comprador d’un mitjà no-online per a la compra d’entrades i/o productes.

 

PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus exhibits al Portal són finals, en euros, i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres del quals l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. Els mètodes de pagament seran: targeta de crèdit o targeta de dèbit.

 

DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebudes per BEER EVENTS a través del Portal es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministra dels mateixos, BEER EVENTS es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a l’esmentat producte i/o servei.

 

ENTREGA PRODUCTE: En el cas de compra de participacions de sortejos, aquests es realitzaran mitjançant software automàtic amb les màximes garanties de imparcialitat. Les butlletes guanyadores seran informades al mateix portal web i es comunicarà pel mail facilitat en el procés de compra. Els premis seran entregats mitjançant enviament directe des de les cerveseres participants, no sent responsabilitat de Beer Events SL.

MENORS D’EDAT: Els menors d’edat no podran participar en la compra de butlletes de sorteig sense autotizació per part de pare, mare o un tutor legal. L’organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys.

 

DEVOLUCIONS: En el cas de la compra de producte, el client té 7 dies a partir de l’entrega del producte per al seu retorn sempre abans de la data del primer sorteig. Haurà d’informar de les seves intencions prèviament per correu electrònic a l’adreça info@barcelonabeerfestival.com i enviar la mercaderia correctament protegida i amb les garanties necessàries per què arribi en un estat perfecte. Els gastos i riscos vinculats a la devolució seran a càrrec del client. El reembossament es farà possible en el compte bancari que el client proporcionarà en el plaç de 7 dies a partir de la recepció per part de BEER EVENTS de la mercaderia i la ràpida devolució dependrà de les condicions de cada entitat bancària. No s’acceptarà la devolució de cap butlleta de participació un cop iniciat el primer sorteig.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: Excepte disposició legal en contrari, BEER EVENTS no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials (incloent lucre cessant); (iii) errors tècnics per causes fortuïtes o d’altre índole que impedeixin un normal funcionament del portal web a través d’internet. Falta de disponibilitat del portal web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retràs en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com conseqüències que es trobin fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major. En el cas dels enllaços a webs externes de tercers que poden citar-se en els continguts, es farà exclusivament a mode d’exemple. En cap cas s’exerceix per aquesta part cap control de les esmentades webs, no existint responsabilitat al respecte.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT: BEER EVENTS compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat. En el suposat que l’Usuari faciliti dades d’un acompanyant s’obliga a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que quedin subjectes a la nostra política de privacitat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del portal web www.mostrademediona.com, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, materials dels cursos, guies (de pagament o gratuïtes) qualsevol en sigui el seu format, vídeos, gràfics, infografies, formació, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de BEER EVENTS, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de de propietat intel·lectual. En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar pel seu ús comercial sense el previ consentiment de BEER EVENTS. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BEER EVENTS.

 

ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a les que aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i BEER EVENTS en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convingut ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: BEER EVENTS podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre BEER EVENTS i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.